Overall FDI Inflows (EUR million)
Economy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SEE
Albania 824,00 755,00 713,00 945,00 869,00 890,00 943,00 908,00 2.200,00
Bosnia and
Herzegovina
331,00 340,00 305,00 239,00 408,00 334,00 247,00 388,00 NaN 500,00
Kosovo* 368,50 384,40 229,10 280,20 151,20 308,80 220,00 287,80 NaN 800,00
Republic of North Macedonia 157,00 344,00 131,00 229,00 197,00 203,00 317,00 229,00 600,00
Montenegro 653,00 495,00 634,00 479,00 498,00 757,00 687,00 649.19 700,00
Serbia 1.278,00 3.544,00 1.009,00 1.548,00 1.500,00 2.114,00 2.127,00 2.545,00 2.500,00